im体育坦登响应covid-19

共同创造健康社区

im体育坦登社会春季行动起来,重新部署资源,推出新的平台,重新聚焦研究,充分利用技术的成员,并借以创新的方式应对流感大流行的专门知识。


gloved hands assembling a face shield

革新       研究      眼光        推广


 

附加的创新故事和项目:


 

更多专家的见解: